หลักสูตร SD ใช้หลักสูตรของ Embun Pagi

หลักสูตร SD ใช้หลักสูตร Embun Pagi ทั่วไปซึ่งมีการออกแบบผสมผสานระหว่างหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ (หลักสูตร 2013) เคมบริดจ์ (คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ) โดยการส่งเสริมเนื้อหาอิสลามเพิ่มเติมในรูปแบบของวิชาทาห์ซินทาดารุสและทาห์ฟิซ

การศึกษาพิเศษดำเนินการในสองวิชาที่ทดสอบในสหรัฐอเมริกา / MBN ได้แก่ SCIENCE และ MATHS (ซึ่งหมายถึงหลักสูตรของเคมบริดจ์) เพื่อให้เป็นเส้นตรงกับวัสดุที่กำหนดโดย DIKNAS หลักสูตรเอ็มบุนปากีได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงตัวละครอิสลามพัฒนาการของยุคสมัยและจิตวิทยาของเด็ก ๆ

Sekolah Kita