เข้าค่ายลูกเสือ EPIS ของ Embun Pagi Islamic School

การตั้งแคมป์เป็นกิจกรรมขององค์กรลูกเสือที่ใหญ่ที่สุดโดยปกติแล้วค่ายจะจัดขึ้นเพื่อเป็นการประเมินสื่อการเรียนการสอนโดยทั่วไปการตั้งแคมป์สำหรับลูกเสือมีประโยชน์ในการฝึกความเป็นอิสระ โดยการเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้คุณสามารถเห็นลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพของสมาชิกแต่ละคนผ่านกิจกรรมและพฤติกรรมในทุกสถานการณ์

ในฐานะที่เป็นกิจกรรมที่ใหญ่ที่สุดขององค์กรจำเป็นต้องมีการเตรียมการสำหรับการนำไปใช้งาน ต้องเตรียมการเข้าค่ายลูกเสือด้วยเพื่อให้กิจกรรมทุกขั้นตอนดำเนินไปได้ด้วยดี

เข้าค่ายลูกเสือ EPIS

ประโยชน์ของการตั้งแคมป์สำหรับลูกเสือประกอบด้วย

1.ให้ประสบการณ์ของการพึ่งพาซึ่งกันและกัน

2.ฝึกความเป็นอิสระความรับผิดชอบความร่วมมือการเอาใจใส่และความมีระเบียบวินัย

3.ปลูกฝังความกล้าหาญที่จะเป็นผู้นำ

4.ฝึกควบคุมอารมณ์

5.ฝึกชีวิตที่เรียบง่าย

6.เรียนรู้ที่จะสื่อสาร