กว่า 2 ล้านคนเข้าร่วมสอบธรรมศึกษา

“สมเด็จพระมหาวีรวงศ์” แม่กองธรรมสนามหลวง ยอมรับการระบาดโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบผู้เข้าร่วมสอบธรรมศึกษาลดลงเมื่อวันที่ 5 มี.ค. ที่โรงเรียนวัดราชบพิธ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธฯ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ในฐานะแม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานเปิดโครงการสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2563 “ธรรมศึกษาพัฒนาความคิด ชีวิตมีคุณธรรม นำชาติสามัคคี” โดยมี นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี น.ส.ณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายณรงค์ ทรงอารมณ์  ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) นายอนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน ผอ.โรงเรียนวัดราชบพิธ ร่วมพิธีเปิดโครงการสอบธรรมศึกษา ซึ่งจัดขึ้นโดยสํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง มหาเถรสมาคม ร่วมกับรัฐบาล โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สํานักเรียนวัดราชบพิธฯ และโรงเรียนวัดราชบพิธ โดยมีการจัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กล่าวให้โอวาทผู้เข้าสอบว่า การจัดสอบธรรมศึกษาวันนี้ เป็นการสอบปีที่ 91 นับตั้งแต่มีการสอบครั้งแรกเมื่อปี 1972 การนำความรู้ทางพระพุทธศาสนาที่ได้รับจากการเรียนการสอนในโครงการนี้ไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิต จะส่งผลให้คนในสังคมมีศีลธรรม มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีสติปัญญา อย่างไรก็ตาม การสอบธรรมศึกษายังไม่ได้แพร่หลายมากนัก โดยมีผู้เข้าสอบประมาณ 2 ล้านคน ควรมีการกระตุ้นสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชน เด็กและเยาวชน ให้มีความสนใจการเรียนธรรมศึกษา เพื่อเป็นการปลูกจิตสํานึกและพัฒนาแนวความคิดให้เป็นไปในทางที่ถูกที่ชอบ โดยอาศัยหลักพุทธธรรมเป็นหลักคิด เพื่อส่งเสริมความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ คณะสงฆ์ต้องการศาสนิกชนที่ดีมีคุณธรรม มีความประพฤติที่ดี คำสอนพุทธศาสนาเป็นคำสอนกลางๆ เราไม่กีดกัน ทุกศาสนาสามารถศึกษาได้ โดยให้ใช้ปัญญาพิจารณา สิ่งที่ดีนำไปใช้ เราไม่เจาะจงเฉพาะผู้นับถือพุทธศาสนา แต่อยากให้สังคมเรานำหลักธรรมไปปฏิบัติ สำหรับปีนี้จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้มีสนามสอบลดลงและสถิติผู้สอบลดตามไปด้วย โดยปีนี้มี 6,350 สนามสอบ สถิติผู้สอบที่ได้รับล่าสุด 2,134,000 คน อาจลดลงไปจากเดิมบ้าง แต่ไม่เป็นไร เพราะเกิดจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19