สอศ.ยกร่างหลักสูตรนบส.อาชีวะเอกชน

สอศ.ยกร่างหลักสูตรนบส.อาชีวะเอกชน

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ถก ร่างและวิพากษ์หลักสูตรนักบริหารระดับสูงสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน พร้อมหนุนการจัดฝึกอบรม

เมื่อวันที่ 23 ก.พ. ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน (สอช.) จัดประชุมยกร่างและวิพากษ์หลักสูตรนักบริหารระดับสูงสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน (นบส. สอช.) เพื่อสนับสนุนเส้นทางให้ผู้บริหารระดับสูงของสถานศึกษาเอกชนให้เข้ารับการพัฒนา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการบริหารจัดการสถานศึกษา เนื่องจากบริบทของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนนั้นมีความแตกต่างจากสถานศึกษารัฐ ซึ่งส่งผลต่อองค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาภาคเอกชน ซึ่งมีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สถานศึกษามีความแตกต่างเชิงคุณภาพกันอย่างมาก ทั้งนี้อาชีวศึกษาเอกชนและอาชีวศึกษาภาครัฐจะต้องเดินควบคู่กันไปในการสร้างคุณภาพนำปริมาณ

เลขาธิการ กอศ.กล่าวต่อไปว่า สำหรับการยกร่างหลักสูตรนักบริหารระดับสูงสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ต้องมีความชัดเจนในเกณฑ์แต่ละเรื่อง เช่น คุณสมบัติของผู้เข้ารับอบรม กลุ่มผู้เข้ารับการอบรม และอยากให้มองภาพใหญ่ในเรื่องของการจัดการอาชีวศึกษาที่มีหลายหน่วยงานจัดการศึกษาอยู่ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ศูนย์ฝึกอาชีพ กศน.ที่ร่วมเป็นเครือข่ายการจัดการศึกษา กำหนดช่วงและระยะเวลาของการอบรม หัวข้อหรือหลักสูตรการอบรม สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการอบรมพัฒนา เพื่อสนับสนุนและพัฒนาการอาชีวศึกษาเอกชนให้มีคุณภาพ อย่างไรก็ตามในการยกร่างและวิพากษ์หลักสูตรและจัดฝึกอบรมนักบริหารระดับสูง นบส.สอช.นี้ สอศ.ต้องขอข้อแนะนำและเสนอแนะจากผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน และสถาบันพัฒนา ครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์อย่างแท้จริง