มจร วัดไร่ขิงเปิดติว “ธรรมศึกษา” ออนไลน์

พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ รอง ผอ.วิทยาลัยสงฆ์ (วส.) พุทธปัญญาศรีทวารวดี หรือ มจร วัดไร่ขิง จ.นครปฐม กล่าวว่า ตามที่สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ประกาศให้จัดการสอบธรรมสนามหลวง เฉพาะธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 5 มี.ค.2564 นั้น ทาง มจร วัดไร่ขิง จึงได้ดำเนินการพัฒนาห้องเรียนออนไลน์วิชาธรรมวิภาค ชั้นตรี โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งห้องเรียนออนไลน์วิชาธรรมวิภาค ที่จัดทำขึ้นนี้ใช้ Google  Apps for Education  สามารถเข้าถึงง่ายใช้ฟรี เพียงใส่รหัสชั้นเรียน คือ gpypjlv ใน Google Classroom ก็สามารถเข้าเรียนออนไลน์ได้ทันที  ซึ่งการเปิดห้องเรียนออนไลน์เพื่อสอนธรรมศึกษานับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสมสำหรับการจัดการเรียนรู้ธรรมศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่จะเข้าสอบธรรมศึกษาในวันที่ 5 มี.ค.นี้ด้วย

พระมหาบุญเลิศ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการสอบธรรมศึกษาในวันที่ 5 มี.ค.นี้นั้น เป็นการสอบธรรมศึกษาประจำปี 2563 ที่เลื่อนการจัดสอบมาจากวันที่ 24 ธ.ค. 2563 เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ให้สามารถดำเนินการจัดสอบได้แล้ว เนื่องจากขณะนี้หลายจังหวัดได้ผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว และประกาศให้โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนได้แล้ว ส่วนวิธีปฏิบัติในการสอบนั้น ให้ถือปฏิบัติตามประกาศสนามหลวงแผนกธรรม เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2563 โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการระบาดของโรคในแต่ละพื้นที่อย่างเคร่งครัด พร้อมกันนี้ยังอนุโลมให้นักเรียนในสังกัดการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) เข้าสอบพร้อมกันในครั้งนี้ด้วย