Embun Pagi Islamic School โรงเรียนเอ็มบุนปากีอิสลาม

โรงเรียนอิสลามเอมบุนปากีอิสลาม ให้บริการด้านการสอนและการเลี้ยงดูเด็ก ๆ ตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี 2549 เป็นโรงเรียนที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองเป็นอย่างมากและเป็นสถานศึกษาในการสอนและดูแลเด็ก ๆ เป็นอย่างดี โดยความร่วมมือในช่วง 6 ปี จากวิสัยทัศน์ที่จะเป็นโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามชั้นนำที่มีความเข้าใจในระดับนานาชาติโรงเรียนจึงพยายามเสริมสร้างหลักสูตรเพื่อบรรลุเป้าหมาย เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาไม่เพียง แต่ด้านความรู้ความเข้าใจเท่านั้น แต่ยังพัฒนาทุกด้านของพัฒนาการของเด็กโดยเฉพาะด้านจิตวิญญาณด้วยการนำค่านิยมของอิสลามมาเป็นแนวทางที่สำคัญที่สุดในชีวิต วิธีการเรียนการสอนในโรงเรียนเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยเปิดโอกาสให้แต่ละคนได้สำรวจศักยภาพของตนเอง เนื่องจากโรงเรียนเชื่อว่าเด็กแต่ละคนเข้ามาในโลกที่มีศักยภาพที่ไม่เหมือนใครและหากได้รับการสำรวจอย่างเหมาะสมจะมีส่วนช่วยให้โลกดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสะดวกสบายเพื่อให้เด็ก ๆ รู้สึกเหมือนอยู่บ้าน เพื่อให้นักเรียนของโรงเรียนอิสลามเอมบุนปากีอิสลามเติบโตเป็นบุคคลที่แข็งแกร่ง